Skorzystaj z kalkulatora
i skomponuj własną usługę księgową oraz kadrowo-płacową
Zadzwoń: +48 71 79 25 991
Średnia liczba dokumentów sprzedaży (faktury VAT lub rachunki) miesięcznie 1. Średnia liczba dokumentów sprzedaży (faktury VAT lub rachunki) miesięcznie
Średnia liczba dokumentów magazynowych (faktury VAT) miesięcznie 2. Średnia liczba dokumentów magazynowych (faktury VAT) miesięcznie
Średnia liczba dokumentów zakupowych / kosztowych innych niż magazynowe (faktury VAT) miesięcznie 3. Średnia liczba dokumentów zakupowych / kosztowych innych niż magazynowe (faktury VAT) miesięcznie
Średnia liczba delegacji służbowych rozlicznych miesięcznie 4 Średnia liczba delegacji służbowych rozlicznych miesięcznie
Średnia liczba zatrudnionych pracowników na umowę o pracę / umowę cywilnoprawną miesięcznie 5. Średnia liczba zatrudnionych pracowników na umowę o pracę / umowę cywilnoprawną miesięcznie
Jednostka organizacyjna jest badana przez biegłego rewidenta w sposób obligatoryjny lub fakultatywny 6. Jednostka organizacyjna jest badana przez biegłego rewidenta w sposób obligatoryjny lub fakultatywny
Jednostka jest podmiotem z udziałem kapitału zagranicznego 7. Jednostka jest podmiotem z udziałem kapitału zagranicznego
Jednostka posiada oddziały / filie / biura w innych miejscach niż siedziba jednostki 8. Jednostka posiada oddziały / filie / biura w innych miejscach niż siedziba jednostki
Jednostka posiada kasy fiskalne 9. Jednostka posiada kasy fiskalne
Jednostka wymaga komunikacji w języku angielskim 10. Jednostka wymaga komunikacji w języku angielskim
Jednostka będzie dostarczała dokumenty w formie 11. Jednostka będzie dostarczała dokumenty w formie
Średnia liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 1. Średnia liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Średnia liczba współpracowników rozliczanych na podstawie umów cywilnoprawnych 2. Średnia liczba współpracowników rozliczanych na podstawie umów cywilnoprawnych
Jednostka posiada oddziały / filie / biura w innych miejscach niż siedziba jednostki 3. Jednostka posiada oddziały / filie / biura w innych miejscach niż siedziba jednostki
Jednostka kalkuluje wynagrodzenie według składników wynagrodzenia 4. Jednostka kalkuluje wynagrodzenie według składników wynagrodzenia
Rotacja pracowników jest na poziomie 5. Rotacja pracowników jest na poziomie
Sprawdź co otrzymasz
w ramach usługi standardowej
Rachunkowość finansowa
1.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wyliczanie wyniku finansowego
1.2 Sporządzenie wewnętrznych dokumentów księgowych
1.3 Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów rachunkowych
1.4 Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dla potrzeb grupowych:
1.5 Prowadzenie rozliczeń kontrahentów w systemie finansowo-księgowym
1.6 Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
1.7 Sporządzanie projektów uchwał oraz dokumentów do KRS związanych z rocznym sprawozdaniem finansowym
1.8 Weryfikacja sald rozrachunków oraz przygotowanie elektronicznych wersji (pdf) ich potwierdzeń dla potrzeb zamknięcia rocznego (bez wysyłki oraz działań na podstawie pełnomocnictwa)
Podatki
2.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wyliczanie wyniku podatkowego
2.2 Sporządzenie deklaracji podatkowych CIT, PIT od działalności gospodarczej, VAT i PCC
2.3 Sporządzanie wewnętrznych dokumentów podatkowych
2.4 Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dla celów podatkowych
2.5 Sporządzanie aktualizacji danych rejestrowych dla celów podatkowych (NIP, VAT)
2.6 Sporządzanie pism do urzędów skarbowych w zakresie zwrotów podatku, rozliczania nadpłat, korekt deklaracji, itp.
2.7 Sporządzanie czynnych żali w imieniu klientów
2.8 Analiza obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych
(bez sporządzania dokumentacji podatkowych, doradztwa lub innych aktywności w tym zakresie)
Sprawozdawczość
3.1 GUS (tylko raporty z grupy F oraz I)
3.2 Sporządzanie aktualizacji danych rejestrowych do GUS
Raportowanie
4.1 Miesięczne sporządzanie bilansu oraz rachunku wyników rachunkowych (xls + pdf)
4.2 Miesięczne sporządzanie rachunku wyników podatkowych (xls + pdf)
Kontrola wewnętrzna
5.1 Weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem formalno-rachunkowym
5.2 Weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem formalno-podatkowym
5.3 Weryfikacja stanów kasy z dokumentami źródłowymi (kontrola przepływów gotówkowych)
5.4 Weryfikacja obrotów na kasach fiskalnych z danymi wewnętrznymi rachunkowości
5.5 Weryfikacja obrotów stanów magazynowych w systemie finansowo-księgowym
5.6 Kontakt z kontrahentami klienta w celu wyjaśnienia spraw związanych z prowadzoną rachunkowością jednostki na podstawie pełnomocnictwa
Oprogramowanie (kanały komunikacyjne)/Informatyka
6.1 Dedykowana poczta e-mail (1 adres dla 1 klienta)
6.2 Serwery FTP (do 10 GB)
Archiwizacja dokumentacji rachunkowo-podatkowej
7.1 Standardowa archiwizacja fizyczna, maksymalnie do 6 miesięcy od daty zakończenia roku obrachunkowego (max. 18 miesięcy)
7.2 Archiwizacja elektroniczna dokumentacji fizycznej (skany) na serwerach wewnętrznych
Kontrola zewnętrzna / badanie biegłego rewidenta
8.1 Dostarczanie danych, dokumentów i informacji wynikających z systemu rachunkowego
w wersji elektronicznej dla potrzeb kontroli podatkowej, skarbowej lub badania przez biegłego rewidenta
8.2 Składanie wyjaśnień telefonicznych lub pisemnych (bez zastępstwa procesowego) dla potrzeb kontroli podatkowej lub skarbowej
8.3 Asysta przy obligatoryjnym badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Administracja
9.1 Obsługa sekretarska kontroli podatkowych / skarbowych lub badania przez biegłego rewidenta, w tym udostępnienie sali konferencyjnej wraz z napojami ciepłymi i zimnymi,
do 1 dnia roboczego
9.2 Odbiór / wysyłka korespondencji związanej z obsługą klienta przez sekretariat DMS TAX (usługa nie stanowi usługi sekretariatu korporacyjnego)
9.3 Asysta przy obligatoryjnym badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Pobierz PDF
Zobacz także usługi dodatkowe
i wybierz rozwiązania dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
Administracja płacowa
1.1 Sporządzanie miesięcznych list płac
1.2 Sporządzanie rachunków oraz rozliczeń z umów cywilnoprawnych
1.3 Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji oraz informacji wynikającej z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych dla potrzeb rozliczenia ZUS
1.4 Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji oraz informacji wynikającej z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych dla potrzeb rozliczenia urzędu skarbowego (w tym: PIT-11, PIT-8B, PIT-4R)
1.5 Rozliczenia pracowników składających pracodawcy oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego (PIT-40)
1.6 Przygotowywanie raportów i dokumentów dla działu księgowości klienta w celu prawidłowej kwalifikacji oraz księgowania danych kadrowo-płacowych
Administracja kadrowa
2.1 Prowadzenie akt osobowych
2.2 Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz całości spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie,
ewidencja urlopów i inne)
2.3 Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich, szkoleń BHP oraz szkoleń przeciwpożarowych
2.4 Udostępnianie oraz sporządzanie dokumentacji kadrowej dotyczących nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy
2.5 Udostępnianie oraz sporządzanie dokumentacji dotyczących nawiązywania i rozwiązywania współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontrakty managerskie)
2.6 Sporządzanie i wydawanie dokumentów i rozliczeń niezbędnych dla pracowników (zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne)
Sprawozdawczość
3.1 GUS (Z-06)
3.2 PFRON (DEK-Z, DEK-R, DEK-I-0)
Raportowanie
4.1 Miesięczne sporządzanie raportu z danych kadrowo-płacowych
4.2 Miesięczna oraz roczna elektroniczna wersja karty czasu pracy i karty wynagrodzeń
Kontrola wewnętrzna
5.1 Weryfikacja dokumentacji kadrowo-płacowej pod kątem formalno-rachunkowym, formalno-podatkowym oraz formalno-ubezpieczenoiwym
5.2 Kontakt z pracownikami klienta w celu wyjaśnienia spraw związanych z prowadzonymi kadrami lub płacami na podstawie pełnomocnictwa
Oprogramowanie (kanały komunikacyjne) / Informatyka
6.1 Dedykowana poczta email (1 adres dla 1 klienta)
6.2 Serwery FTP (do 10 GB)
Archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej
7.1 Standardowa archiwizacja fizyczna, maksymalnie do 6 miesięcy od daty zakończenia roku obrachunkowego (max. 18 miesięcy)
7.2 Archiwizacja elektroniczna dokumentacji fizycznej (skany) na serwerach wewnętrznych
Kontrola zewnętrzna
8.1 Dostarczanie danych, dokumentów i informacji wynikających z systemu kadrowo-płacowego w wersji elektronicznej dla potrzeb kontroli przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy, ZUS lub PIP
8.2 Składanie wyjaśnień telefonicznych lub pisemnych (bez zastępstwa procesowego) dla potrzeb kontroli kontroli przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy, ZUS lub PIP
Sekretariat korporacyjny (usługa nie ma charakteru podnajmu)
9.1 Obsługa sekretarska kontroli przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy, ZUS lub PIP, w tym udostępnienie sali konferencyjnej wraz napojami ciepłymi i zimnymi do 1 dnia roboczego
9.2 Odbiór / wysyłanie korespondencji związanej z obsługą klienta przez sekretariat DMS TAX (usługa nie stanowi usługi Sekretariatu korporacyjnego)
Pobierz PDF
Rachunkowość finansowa
1.1 Sporządzenie indywidualnej (rozszerzonej) polityki rachunkowości
1.2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wyliczanie wyniku finansowego na podstawie indywidualnej polityki rachunkowości
1.3 Prowadzenie rachunkowości dla potrzeb grupowych (US GAAP, UK GAAP lub innych krajów) na dwóch planach kont
1.4 Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dla potrzeb grupowych
Podatki
2.1 Sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego
2.2 Sporządzanie deklaracje dla potrzeb podatku od środków transportowych
2.3 Doradztwo podatkowe do 2 godzin miesięcznie
2.4 Doradztwo podatkowe do 4 godzin miesięcznie
2.5 Doradztwo podatkowe do 6 godzin miesięcznie
Sprawozdawczość
3.1 GUS (tylko raporty z grupy A, D, F, I, K)
3.2 GUS (tylko raporty z grupy A, C, D, F, H, I, K, Z)
3.3 GUS - pełna sprawozdawczość statystyczna
3.4 NBP (przygotowanie danych dla potrzeb złożenia informacji statystycznej)
3.5 NBP (zabezpieczenie obowiązku sprawozdawczego na podstawie pełnomocnictwa - wykonuje DMS TAX)
3.6 INTRASTAT (przygotowanie danych dla potrzeb złożenia informacji statystycznej)
3.7 INTRASTAT (zabezpieczenie obowiązku sprawozdawczego na podstawie pełnomocnictwa - wykonuje DMS TAX)
3.8 PFRON (przygotowanie danych dla potrzeb złożenia informacji rozliczeniowej)
3.9 PFRON (zabezpieczenie obowiązku sprawozdawczego na podstawie pełnomocnictwa - wykonuje DMS TAX
Raportowanie
4.1 Raportowanie na podstawie zarządczego rachunku przepływów pieniężnych
(wg ustawy o rachunkowości lub ustalanego indywidualnie)
4.2 Raportowanie dla celów zarządczych (do 5 raportów miesięcznie)
4.3 Raportowanie w standardach grupowych dla potrzeb rachunkowości finansowej
4.4 Raportowanie w standardach grupowych dla potrzeb rachunkowości finansowej, kontroli wewnętrznej, podatków i innych tytułów
4.5 Przygotowywanie danych dla potrzeb umów kredytowych wg wymogów danego banku kredytującego
4.6 Przygotowywanie danych dla potrzeb umów leasingowych wg wymogów danej firmy leasingowej
Kontrola wewnętrzna
5.1 Przygotowanie standardowej polityki inwentaryzacyjnej
5.2 Przygotowanie rozszerzonej polityki inwentaryzacyjnej
5.3 Weryfikacja dokumentów inwentaryzacyjnych z polityką inwentaryzacyjną
5.4 Okresowa kontrola procedur rachunkowych oraz kontroli wewnętrznej
5.5 Okresowa kontrola procedur inwentaryzacyjnych oraz inwentaryzacji rocznej
Oprogramowanie (kanały komunikacyjne) / Informatyka
6.1 Pulpit zdalny (do 5 użytkowników) plus powierzchnia dyskowa do 100 GB
6.2 Centralny Rejestr Umów - dodatkowy moduł w systemie ERP oraz poprzez stronę www
6.3 eKancelaria - dodatkowy moduł w systemie ERP oraz poprzez stronę www
Obsługa procesów wewnętrznych
7.1 Centralny Rejestr Umów - dodatkowy moduł w systemie ERP oraz poprzez stronę www
- prowadzenie elektronicznej wersji rejestru wraz z rozliczaniem przychodów i kosztów na umowy
7.2 Wykonywanie przelewów bankowych lub przygotowywanie danych do przelewów bankowych (w systemie ERP lub w systemie bankowym)
7.3 Analiza oraz bieżący monitoring stanu należności i zobowiązań (w tym wysyłanie elektronicznych automatycznych wezwań do zapłaty)
7.4 Przygotowanie, podpisanie oraz dystrybucja potwierdzeń sald rozrachunków na koniec roku obrotowego dla kontrahentów klienta (dokumenty są podpisywane na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
7.5 Obsługa wewnętrzna procesu wystawiania faktur, ich ewidencji oraz elektronicznej dystrybucji bez rozliczania magazynów oraz weryfikacji umów
7.6 Obsługa wewnętrzna procesu wystawiania faktur, ich ewidencji oraz elektronicznej dystrybucji z rozliczeniem magazynów lub weryfikacją umów
7.7 Obsługa wewnętrzna procesu wystawiania faktur, ich ewidencji oraz elektronicznej dystrybucji z rozliczeniem magazynów oraz weryfikacją umów
Zarządzanie / archiwizacja dokumentacji rachunkowo-podatkowej
8.1 Archiwizacja elektroniczna dokumentacji fizycznej (skany) na serwerach wewnętrznych oraz w systemie ERP
8.2 eKancelaria - dodatkowy moduł w systemie ERP oraz poprzez stronę www - zarządzanie procesem obiegu dokumentacji firmowej (wprowadzanie danych, kontrola zapisów)
Sekretariat korporacyjny (usługa nie ma charakteru podnajmu)
9.1 Wersja standard (adres rejestrowy plus odbieranie korespondencji pocztowej)
9.2 Wersja komfort (adres rejestrowy plus pełna obsługa korespondencji)
9.3 Wersja premium (adres rejestrowy, pełna obsługa korespondencji, sala konferencyjna
[w tym: dostępność do 16 godz./mc, napoje ciepłe i zimne, ciastka])
Rachunkowość dotacyjna / subwencyjna
10.1 Przygotowanie systemu rozliczania dotacji / subwencji w rachunkowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
10.2 Przygotowanie danych dla potrzeb kontroli wykonania / rozliczenia dotacji / subwencji przez upoważnioną instytucję
Rachunkowość zarządcza
11.1 Rozliczanie dokumentów księgowych modelem kontrolingowym do 3 zmiennych decyzyjnych +analizy (do 5 analiz miesięcznie)
11.2 Rozliczanie dokumentów księgowych modelem kontrolingowym do 6 zmiennych decyzyjnych +analizy (do 10 analiz miesięcznie)
Zaznacz wszystko | Wyczyść
Pobierz PDF
Zobacz także
ousourcing kadrowo-płacowy
 
Podsumuj
wybraną usługę
Rachunkowość finansowa / zarządcza
1.1 Przygotowanie danych płacowych zgodnie z potrzebami kontrolingowymi lub finansowymi
1.2 Kalkulacja rezerw obowiązkowych z ustawy o rachunkowości
Podatki / Ubezpieczenia / PFRON
2.1 Optymalizacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub kontrakt menedżerski
2.2 Optymalizacja wynagrodzeń członków zarządu
2.3 Doradztwo podatkowe związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych
2.4 Doradztwo kadrowo-płacowe związane z zagadnieniem prawa pracy oraz ubezpieczeń
2.5 Rozliczenie dofinansowania za osoby niepełnosprawne (PFRON)
Prawo
3.1 Doradztwo prawne związane z zagadnieniem prawa pracy oraz wynagradzaniem członków zarządu
3.2 Doradztwo prawne procesowe związane z prawem pracy, prawem cywilnym lub prawem korporacyjnym (KSH)
Administracja / Sekretariat korporacyjny (usługa nie ma charakteru podnajmu)
4.1 Organizacja szkoleń BHP
4.2 Przelewy z dedykowanych rachnków bankowych
4.3 Asysta specjalisty DMS TAX przy zatrudnianiu lub zwalnianiu kluczowego pracownika
4.4 Wysyłka rozliczeń rocznych PIT-40 lub innych dokumentów kadrowo-płacowych w formie pisemnej
Oprogramowanie
5.1 Serwery DMS TAX
5.2 Dostęp do modułów oprogramowania ERP oraz aplikacji towarzyszących w celu zapewnienia efektywnej realizacji procesów wewnętrznych klienta
5.3 Dostęp do modułów oprogramowania opartego na technologiach www w celu wprowadzania lub odczytu danych znajdujących się w oprogramowaniu ERP
Pobierz PDF
Outsourcing księgowy
Usługa standardowa 0 PLN
Usługi dodatkowe 0 PLN
Outsourcing kadrowo-płacowy
Usługa standardowa 0 PLN
 
Suma netto miesięcznie 0 PLN
© DMS TAX Sp. z o.o. 2013
 
Drukuj
Oferta outsourcingu
dla Twojej firmy